KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ
 

Elbica Elektronik Mağazacılık Limited Şirketi ("Mükellef") aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Mükellef, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Mükellef işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 

1) Kişisel Veriler Kanunu ve Dayanak
 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nın bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir. Ek olarak kullanıcı tarafından üyelik esnasında onaylanan "Üyelik Sözleşmesi” bu kapsamda izinleri kapsamaktadır.
 

2) Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme
 

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
 

3) Kişisel Verilerin İşlenmesi
 

6698 sayılı KVKK uyarınca, Mükellef ile paylaşılan kişisel verilerin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
 

4) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 

Paylaştığınız kişisel veriler,

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
 

Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
 

5) Kişisel Verilerinizin Toplanması
 

Kişisel verileriniz,
 

-Mükellef’e ait internet sitesinde bulunan formlar, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgilerin "Üyelik Sözleşmesi” kapsamında üyelik esnasında veya sonrasında kullanıcı tarafından sağlanmasıyla;
-Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, gezinme süre ve detaylarını içeren tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri yoluyla;
-Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kâğıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortam gibi kanallardan gerçekleşen iletişimler vasıtasıyla;
-Mükellef ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan paylaşılan bilgilerin depolanması ile;
-Farklı kanallar vasıtasıyla dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden;  toplanabilmekte ve işlenebilmektedir


6) Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

 

Kişisel verileriniz,
 

-Mükellef nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerinde KVKK’nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
-Kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
 

7) Kişisel Verilerin Güncel Tutulması
 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Mükellef’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Mükellef yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcıların doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.
 

8) KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 

KVKK‘nın 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
 

Kişisel Veri Sahibi, Mükkellef’e başvurarak kendisiyle ilgili;
 

1-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6-KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri; sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla yöneltebilirler:
 

9) İletişim Bilgileri 
 

Unvan: ELBİCA ELEKTRONİK MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ  
Adres: Mehmet Nesih Özmen Mh. Fatih Caddesi Akasya Sokak Dirican İş Merkezi No:7/39 Güngören/İstanbul

E-posta: [email protected]
Telefon: 0533 168 72 53 – 0 850 308 12 84

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR